Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu a analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Doprava a platba

DOPRAVA

Stínidla posílám jako Balík do ruky, Balík na poštu nebo Balíkovnou přes Českou poštu.  Přes Balíkovnu můžu kvůli rozměrovým limitům poslat stínidla do průměru 40cm, větší kousky a více kusů posílám buď jako Balík do ruky nebo Balík na poštu. Cena zaslání balíku do Balíkovny je 75Kč, cena Balíku do ruky a na poštu závisí na rozměru balíku.

Výrobky balím do dvouvrstevné papírové lepenky, které potom vkládám do krabic. Na vyztužení krabic používám buď skartovaný papír nebo bublinkovou fólii. Myslím na přírodu – krabice a bublinková fólie jsou vždy již jednou použité. Často dostávám dotazy, jestli se stínítka při přepravě nemohou zničit. Balím je tak, aby se to nestalo, z několika set kusů odeslaných poštou mi zatím přišla jedna reklamace na stínidlo poničené při přepravě. V tomto ohledu nedám na Českou poštu dopustit a proto se taky nahrnu ke konkurenci.

Osobní převzetí v Litomyšli je po domluvě možné. Vždy mě prosím dopředu kontaktujte.

PLATBA

Platba probíhá převodem na účet na základě vystavené faktury. Termín platby s vámi budu vždy dopředu komunikovat. Platby v hotovosti nepřijímám, zjednodušuje mi to daňovou evidenci:)

Celé svoje řemeslo stavím na spokojenosti zákazníků. A tento přístup se mi zatím velmi vyplácí, jsem ráda, za všechna pozitivní hodnocení a navrátivší se zákazníky. Mým cílem je, aby zákazníci obchodní podmínky prostě ani nemuseli číst. Věřím, že skoro vše se dá vyřešit vstřícností a dobrou komunikací. Nicméně pro ten zlomek situací, které vstřícnost a dobrá komunikace nevyřeší, a taky abych dostála českému právu, níže uvádím obchodní podmínky platné pro můj web:

Obchodní podmínky

pro web www.clementine-lampy.cz

Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele, zejména práva a povinnosti vzniklé z Kupní smlouvy, se řídí těmito obchodními podmínkami (dále jen „Obchodní podmínky“).

Definice

1 V těchto Obchodních podmínkách:

1.1 „Web“ znamená počítačový program – internetovou aplikaci, která je dostupná v síti Internet prostřednictvím internetové adresy www.clementine-lampy.com, jejíž hlavními funkcionalitami jsou zobrazení, výběr a objednání zboží Uživatelem a komunikace s Uživatelem;

1.2 „Kupní smlouva“ znamená kupní smlouvu ve smyslu ust. § 2079 a násl. Občanského zákoníku uzavřenou mezi Provozovatelem, jako prodávajícím, a Uživatelem, jako kupujícím, prostřednictvím Webu;

1.3 „Objednávkový formulář“ znamená část Webu, která pro komunikaci s Provozovatelem a objednáním Zboží (dle katalogu nebo na zakázku) nebo Služby (oprava stínidel);

1.4 „Občanský zákoník“ znamená zákon číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění;

1.5 „Provozovatel“ znamená paní Eva Janů, IČO: 05372810, se sídlem podnikání Na Lánech 20, 57001 Litomyšl, Česká republika;

1.6 „Registrace“ znamená vyplnění Objednávkového formuláře za účelem komunikace s Provozovatelem Webu nebo objednávky Zboží nebo Služby a následného uložení zadaných údajů do databáze Webu;

1.7 „Spotřebitel“ znamená Uživatele – člověka, který  uzavírá Smlouvu s Provozovatelem nebo s ním jinak jedná;

1.8 „Uživatel“ znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu, která užívá Web;

1.9 „Zboží“ znamená věc nabízenou Provozovatelem k prodeji Uživateli prostřednictvím Webu;

Informace pro Spotřebitele před uzavřením smlouvy

2 Ohledně ceny Zboží a nákladů na dopravu a dalších poplatků platí, že:

2.1 Provozovatel není plátce DPH, ceny poskytovaného zboží jsou na webu uváděny bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady. Součástí dohodnuté ceny nejsou žádné platby, poplatky nebo jiné odměny, které musí Uživatel či Provozovatel vynaložit na služby poskytnuté třetími stranami v souvislosti se zaplacením dohodnuté ceny; v případě úhrady dohodnuté ceny prostřednictvím platební brány hradí takové náklady Provozovatel, v případě platby převodem na účet takové náklady hradí výlučně Uživatel, kromě poplatků na straně příchozí banky.

3 Pro odstoupení od smlouvy platí, že:

3.1 V případě odstoupení od smlouvy nese Spotřebitel náklady spojené s navrácením Zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení Zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

3.2 Spotřebitel má podle ustanovení § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí Zboží. V případě, že předmětem Kupní smlouvy je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky Zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Provozovateli (jako prodávajícímu) odesláno ve lhůtě uvedené v tomto odstavci. Odstoupení od Kupní smlouvy se na nevztahuje na Zboží vyrobené na zakázku.

3.3 Odstoupení od smlouvy zašlete na svůj náklad Provozovateli na adresu Na Lánech 20, 57001 Litomyšl, Česká Republika.

3.4 Spotřebitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od dané Kupní smlouvy, zaslat zpět Provozovateli nebo je předat na adrese sídla Provozovatele. Lhůta se považuje za zachovanou, i pokud bude Zboží odesláno Provozovateli nejpozději poslední den výše uvedené lhůty.

3.5 Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy, je povinen sdělit písemně číslo svého bankovního účtu pro vrácení kupní ceny za Zboží, která může být ponížena, jsou-li pro to naplněny zákonné důvody.

3.6 Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy ohledně Zboží, které vrátí Provozovateli poškozené a/nebo opotřebované, zejména pokud jsou odstraněna originální označení Zboží (tj. cedulky, nálepky apod.), je Spotřebitel povinen Provozovateli nahradit náklady na uvedení Zboží do původního stavu.

3.7 Spotřebitel odpovídá Provozovateli za snížení hodnoty Zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi daného Zboží, včetně jeho funkčnosti.

3.8 Provozovatel využívá možnosti mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů. V případě stížnosti se mohou Spotřebitelé bezplatně obrátit na příslušného pracovníka Provozovatele prostřednictvím emailové adresy eva@clemetnine-lampy.cz. Lze se obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

4 Proces uzavření Smlouvy

4.1 Provozovatel prostřednictvím Webu nabízí Uživatelům uzavření Kupní smlouvy. Nabídkou na uzavření Kupní smlouvy ze strany Provozovatele je odeslání objednávky skrze email nebo Objednávkový formulář.

4.2 Bezvýhradným přijetím nabídky podle odst. 3.1 těchto Obchodních podmínek je uzavřena Kupní smlouva.

4.3 Smlouva je uzavřena momentem, kdy Provozovatel emailem potvrdí objednávku přijatou skrze Objednávkový formulář nebo email.

4.4 Uživatel se zavazuje do příslušných textových polí v Objednávkovém formuláři vyplnit pravdivé a úplné údaje, zejména pravdivě svou emailovou adresu, identifikační údaje a případně dodací adresu. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel bude jím zadané údaje důvodně považovat za správné a úplné a není oprávněn zadané údaje kontrolovat.

4.5 Provozovatel zašle Uživateli e-mailovou zprávu o uzavření Kupní smlouvy, a to na emailovou adresu zadanou Uživatelem do příslušného pole v Objednávkovém formuláři.

4.6 Veškeré Zboží prezentované na Webu je pouze informativní a Provozovatel není povinen uzavřít Smlouvu ohledně tohoto Zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.

5 Kupní smlouva

5.1 Uzavřením Kupní smlouvy vstupují v účinnost následující ustanovení:

5.2 Uživatel kupuje od Provozovatele Zboží, které uživatel určil v Objednávkovém formuláři, a to v množství, které Uživatel do Objednávkového formuláře uvedl. Uživatel se zavazuje zaplatit Provozovateli za dané zboží cenu, která je uvedena v takového Zboží na Webu, respektive z Zboží uvedeného na zakázku nebo Opravy je domluvena emailem a odsouhlasena oběma stranami.

5.3 Provozovatel má právo až do momentu odeslání Zboží Uživateli od Kupní smlouvy odstoupit, a to z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Za odstoupení od Kupní smlouvy se považuje i právní jednání Provozovatele spočívající v oznámení Uživateli, že jím objednané Zboží nemůže dodat.

5.4 Provozovatel je oprávněn kdykoliv požádat Uživatele o dodatečné potvrzení objednávky a do doby, než obdrží od Uživatele potvrzení objednávky, je oprávněn pozdržet odeslání Zboží Uživateli.

5.5 Způsob zabalení Zboží určuje výhradně Provozovatel; ustanovení § 2097 občanského zákoníku se tímto vylučuje.

5.6 Uživatel je povinen zaplatit Provozovateli náklady spojené s balením a doručením daného zboží Uživateli, a to ve výši smluvení u každé dané objednávky.

5.7 Uživatel akceptuje, že způsob úhrady kupní ceny Zboží a případně dalších peněžitých plnění Provozovateli je výhradně skrze bezhotovostní platbu na účet provozovatele, a to na základě vystavené faktury nebo zálohové faktury.

5.8 V případě bezhotovostní platby bankovním převodem je uživatel povinen uvést variabilní symbol určený Provozovatelem.

5.9 V případě bezhotovostní platby je povinnost Uživatele zaplatit kupní cenu splněna momentem připsání příslušné částky na bankovní účet Provozovatele.

5.10 Provozovatel má právo poskytnout Uživateli slevu z ceny Zboží. Slevy z ceny Zboží nelze vzájemně kombinovat, pokud není uvedeno výslovně jinak.

5.11 Součástí kupní ceny za Zboží nejsou žádné platby, poplatky nebo jiné odměny, které musí Uživatel či Provozovatel vynaložit na služby poskytnuté třetími stranami v souvislosti se zaplacením kupní ceny za Zboží; v případě platby převodem na účet takové náklady hradí výlučně Uživatel, kromě poplatků na straně příchozí banky.

5.12 Provozovatel si vyhrazuje vlastnické právo ke Zboží, jež je předmětem Kupní smlouvy až do úplného zaplacení kupní ceny za dané Zboží Uživatelem.

5.13 Provozovatel se zavazuje dodat Zboží Uživateli v přiměřené lhůtě od uzavření Kupní smlouvy. Veškeré lhůty pro dodání Zboží uvedené na Webu jsou orientační.

5.14 Provozovatel zašle vždy Uživateli daňový doklad – fakturu elektronické podobě, a to na emailovou adresu Uživatele zadanou při dané objednávce.

5.15 Je-li Provozovatelem společně se Zbožím poskytnut Uživateli dar, je darovací smlouva mezi Uživatelem a Provozovatelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k zániku Kupní smlouvy (např. pro odstoupení od Kupní smlouvy), zaniká daná darovací smlouva bez dalšího od počátku spolu s kupní smlouvou a Uživatel je povinen spolu se zbožím Provozovateli vrátit i poskytnutý dar.

5.16 Provozovatel poskytuje Uživateli na Zboží záruku, záruční doba je dva roky.

5.17 Právo odstoupit od smlouvy a práva z vadného plnění je Uživatel oprávněn uplatnit u Provozovatele na adrese jeho sídla nebo provozovny. Za moment uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy je Prodávajícímu oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady.

5.18 Je-li v rámci Webu u daného Zboží uvedeno, že je použité, kupuje Uživatel Zboží v použitém stavu, včetně uvedených vad takového Zboží.

5.19 Nebezpečí ztráty, poškození a/nebo zničení Zboží, které je předmětem Kupní smlouvy přechází na Uživatele, momentem převzetí daného zboží Uživatelem.

6 Reklamační řád

6.1 Provozovatel odpovídá Spotřebiteli, že je Zboží při převzetí bez vad.

6.2 Obsahuje-li Zboží vady, má Spotřebitel právo požadovat dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, avšak pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Spotřebitel požadovat jen výměnu dané součásti; není-li to možné, má právo odstoupit od Kupní smlouvy.

6.3 Právo na dodání nového Zboží, nebo výměnu součásti má Spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže dané Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Spotřebitel právo od Kupní smlouvy odstoupit.

6.4 Neodstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad, ani na výměnu jeho součásti nebo na opravu Zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Provozovatel nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Provozovatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Spotřebiteli působilo značné obtíže.

6.5 Právo z vadného plnění Spotřebiteli nenáleží, pokud Spotřebitel před převzetím Zboží věděl, že Zboží má vadu, anebo pokud Spotřebitel vadu sám způsobil.

6.6 Odpovědnost Provozovatele za vady Zboží se nevztahuje na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u Zboží prodávaného za nižší kupní cenu na vadu, pro kterou byla nižší kupní cena ujednána, u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Spotřebitelem, nebo vyplývá-li to z povahy Zboží.

19Je-li poskytována na Zboží záruka, Spotřebitel má právo uplatnit odpovědnost z vadného plnění v záruční době.

6.7 Na žádost Spotřebitele je Provozovatel povinen poskytnout Spotřebiteli záruční list. Umožňuje-li to povaha Zboží, postačuje namísto záručního listu vydat Spotřebiteli doklad o zakoupení Zboží obsahující údaje, které musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu, IČO a sídlo Provozovatele.

6.8 V případě, že Spotřebitel využije svého práva na odstranění vad Zboží opravou u Zboží, u kterého je pro účely záručních oprav určený podnikatel odlišný od Provozovatele, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě Provozovatele nebo v místě pro Spotřebitele bližším, uplatní Spotřebitel právo na záruční opravu u tohoto podnikatele.

6.9 Reklamace Zboží, včetně odstranění vad daného Zboží, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění dané reklamace, pokud se Provozovatel se Spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má Spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení Smlouvy.

6.10 Běh lhůty pro vyřízení reklamace se staví v případě, že Provozovatel neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení dané reklamace, a to do doby, než budou dané podklady dodány.

6.11 Provozovatel nebo jí určený subjekt po řádném vyřízení dané reklamace vyzve Spotřebitele k převzetí opraveného Zboží.

6.12 Nárok na uplatnění práv z vad Zboží zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání Zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke Zboží.

7 Cookies

7.1 V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, tímto Provozovatel informuje Uživatele, že zpracovává soubory cookies Uživatele, včetně trvalých souborů cookies a Uživatel s tímto vyslovuje svůj souhlas.

7.2 Souhlas podle předchozího odstavce je udělen na dobu 12 měsíců.

7.3 Provozovatel zpracovává soubory cookies Uživatele k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti. Provozovatel Informace o tom, jak E-shop Uživatel používá, sdílí se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz.

8. Užívání Webu

8.1 Provozovatel tímto uděluje Uživateli nevýhradní licenci k užívání Webu způsobem předvídaným těmito Obchodními podmínkami.

8.2 Provozovatel má právo změnit Web, tedy jeho technické řešení a/nebo uživatelské rozhraní.

8.3 Provozovatel má právo omezit nebo přerušit funkčnost Webu či přístup k němu na dobu nezbytně nutnou z důvodů údržby nebo opravy E-shopu nebo jiného důvodu na straně Provozovatele nebo třetí osoby.

8.4 Uživatel je povinen dodržovat při užívání Webu platné a účinné právní předpisy České republiky a Evropského společenství. Veškeré škody, které by takto Provozovateli nebo třetím osobám vznikly, je Uživatel povinen nahradit v plném rozsahu.

9 Další ustanovení

9.1 Uživatel bere na vědomí, že fotografie u Zboží na Webu mohou být ilustrativní, nebo mohou působit zkreslujícím dojmem v důsledku jejích převedení do zobrazení v technickém prostředku Uživatele, proto je Uživatel povinen se vždy seznámit s celým popisem daného Zboží a v případě nejasností kontaktovat Provozovatele.

9.2 Kontaktní údaje Provozovatele pro komunikaci s Uživatelem jsou uvedeny v sekci Kontakt.

10 Rozhodné právo

10.1 Tyto Obchodní podmínky, jakož i Kupní smlouvy, se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.

11 Účinnost

11.1 Tyto obchodní podmínky vstupují v účinnost dne 01. 07. 2020.

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje, které uvedete do kontaktního (Objednávkového) formuláře, budou zpracovány za účelem:

  1. komunikace mezi Provozovatelem tohoto Webu (viz sekce Kontakty) a zájemcem o zboží a služby, které skrze tento web Provozovatel poskytuje (tj. ruční výroba a prodej stínidel).
  2. přijetí objednávky na výrobky vystavené na tomto webu, výrobků na zakázku nebo opravu.
  3. odeslání těchto výrobků přepravní společností.

Uživatel tímto ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon“), souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů Uživatelem poskytnutých správci osobních údajů, kterým je Provozovatel. Uživatel dále souhlasí, aby byly osobní údaje pro správce zpracovány :

správcem;

jakýmkoliv zaměstnancem správce;

jakýmkoliv smluvním partnerem správce;

Správce je oprávněn shromažďovat tyto údaje týkající se Uživatele:

jméno a příjmení, popř. firmu.

adresu (fakturační a dodací).

telefonní číslo, e-mailovou adresu

obchodní transakce Uživatele.

Tento souhlas Uživatele je udělen na dobu dvou let (záruční lhůta).

Provozovatelem, jakožto správcem, je stanovený účel zpracování osobních údajů:

komunikace s mezi Provozovatelem a Uživatelem;

zasílání obchodních nabídek správce;

spravování osobních údajů;

platebního styku, marketingu a  dopravy.

Uživatel prohlašuje, že jsem si vědom svých práv podle ust. § 12 a § 21 zákona a prohlašuje, že všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Provozovatel prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

Provozovatel prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat následujícím způsobem:

strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů.

Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle Uživatele jakožto subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.

This site is registered on wpml.org as a development site.